Chrzest

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego.
„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.”

  Katechizm Kościoła Katolickiego pkt.1213

Łaski które daje nam chrzest:

 • odpuszczenie grzechów
 • Nowe Stworzenie
 • włączenie w Kościół – Ciało Chrystusa
 • sakramentalny węzeł jedności chrześcijan
 • niezatarte znamię duchowe

  Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców,
 • albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne
 • z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem
 • z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka:
⦁ świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
⦁ akt urodzenia dziecka z USC;
⦁ dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii
o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych;
⦁ jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.
Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście w trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 14.oo, ofiarowując Mszę św. w intencji dzieci.

 • Chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Chrzestni powinni również przystąpić do Komunii św.
 • Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że taka osoba może być chrzestnym.
 • Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty.
 • Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice, lub jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka) takiego zapisu zawsze dokonujemy osobiście, nigdy przez telefon.
 • Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.
 • Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła.