SAKRAMENT CHRZTU


   Informacja odnośnie chrztu dzieci w naszej parafii.

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztu kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią.

Chrzest jest fundamentem życia chrześcijańskiego, otwiera On na życie w Duchu Świętym i umożliwia dostęp do innych sakramentów. Chrzest wyzwala od grzechu i pozwala stać się członkami Chrystusa wszczepionymi w Kościół i uczestniczącymi w Jego posłaniu. Jest to jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Chrzest może przyjąć każdy człowiek, dotychczas nie ochrzczony. W obrzędach celebracji Chrztu ukazują się Jego znaczenie i łaska. Na celebrację tego sakramentu składa się wiele elementów, czynności i słów:

 • Znak krzyża ­– oznacza łaskę odkupienia, którą Jezus zdobył dla nas przez Krzyż i wyciska pieczęć Chrystusa na chrzczonym
 • Głoszenie Słowa Bożego – oświeca kandydatów i całe zgromadzenie prawdą objawioną, oaz pobudza do udzielenia odpowiedzi wiary
 • Egzorcyzm wypowiadany nad kandydatem – jest konieczny, ponieważ chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i szatana.
 • Modlitwa epikletyczna– poświęcona zostaje przez nią woda chrzcielna, podczas samego obrzędu chrztu, lub w czasie Wigilii Paschalnej. Kościół prosi w niej Boga, by przez swego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na przygotowaną wodę.
 • Istoty obrzęd sakramentu –trzykrotne polanie wodą głowy kandydata do Chrztu. Oznacza ono i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie trójcy Świętej. Polaniu towarzysza słowa: „N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter” który konsekruje ochrzczonego do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji tego znamienia, Chrzest nie może być powtórzony.

Rodzice chrzestni

Rolą rodziców chrzestnych jest pomoc w rozwijaniu łaski chrztu u nowo ochrzczonego. Dlatego powinni być głęboko wierzący, oraz zdolni i gotowi do służenia pomocą na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwie funkcją eklezjalną. Rodzicem chrzestnym może zostać praktykujący katolik, który otrzymał już sakrament bierzmowania i ukończył 16 lat.

 • Chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Chrzestni powinni również przystąpić do Komunii św.
 • Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że taka osoba może być chrzestnym.
 • Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty.
 • Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice, lub jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka) takiego zapisu zawsze dokonujemy osobiście, nigdy przez telefon.
 • Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.
 • Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu dziecka:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.


  Łaski które daje nam chrzest:

  • odpuszczenie grzechów
  • Nowe Stworzenie
  • włączenie w Kościół – Ciało Chrystusa
  • sakramentalny węzeł jedności chrześcijan
  • niezatarte znamię duchowe

   Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców,
  • albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne
  • z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
  • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem
  • z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.