SAKRAMENT BIERZMOWANIA

307      Sakrament bierzmowania podobnie jak chrzest i Eucharystia należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ich jedność powinna być zachowane, dlatego konieczne jest przyjęcie bierzmowania jako dopełnienia łaski chrztu. Jak czytamy w Lumen Gentium: „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Celebrowanie sakramentu

Celebrację bierzmowania poprzedza poświęcenie krzyżma świętego, dokonuje go biskup podczas Mszy krzyżma świętego w Wielki Czwartek. W obrządku rzymskim, liturgię sakramentu rozpoczyna odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wyznanie wiary przez bierzmowanych. Widać dzięki temu, że bierzmowanie to ciąg dalszy chrztu. Później następuje właściwa celebracja:

 • Wyciągnięcie rąk nad bierzmowanym przez biskupa – gest ten już od czasów apostolskich jest znakiem daru Ducha Świętego, o którego wylanie biskup modli się następującymi słowami: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 • Istotny obrzęd sakramentu – biskup namaszcza krzyżmem świętym czoło bierzmowanego, dokonuje imagessię to przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Do sakramentu bierzmowania może przystąpić każdy ochrzczony, dotychczas nie bierzmowany, który osiągnął wiek używania rozumu, złożył wyznanie wiary, jest w stanie łaski uświęcającej i ma intencję przyjęcia sakramentu. Ważne jest także wcześniejsze przygotowanie do podjęcia ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła. Wraz z chrztem i Eucharystią stanowi jedność, dlatego wierni są obowiązani przyjąć w odpowiednim czasie ten sakrament.

Dokumenty potrzebne do sakramentu bierzmowania:

 • metryka chrztu (dot. osób ochrzczonych poza parafią),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Po przyjęciu bierzmowania należy zaświadczenie o bierzmowaniu przedstawić w parafii chrztu celem wpisania do uwag właściwego aktu chrztu.

Imię – patron bierzmowania

Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować. Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą lub błogosławioną.

Świadek bierzmowania

pocieszycielŚwiadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby świadkiem był jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny. Świadkiem bierzmowani a nie mogą być rodzice (wymóg Prawa Kanonicznego).

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Od świadków nie są wymagane żadne dokumenty. lecz w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.


Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!”  
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
 • udoskonala naszą więź z Kościołem;
 • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża;

Obowiązki Świadka od bierzmowania:

 • Modlitwa za swojego podopiecznego.
 • Zainteresowanie o jego rozwój religijny.
 • Napominanie gdy zrobi coś źle i pomoc w powrocie na właściwą drogę.

Na postawie Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • est katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanego.


Sakrament Bierzmowania jest zwykle udzielany w naszej parafii młodzieży z klas VIII po uprzednim przygotowaniu, które trwa przez poszczególne miesiące roku szkolnego. Spotkania formacyjne dla kandydatów i ich rodziców są w kościele parafialnym na wieczornej Mszy św. przez poszczególne miesiące roku. Z uzasadnionych przyczyn katecheta może nie dopuścić kandydata do Sakramentu Bierzmowania  lub odłożyć Bierzmowanie na czas późniejszy.