OPIS KOŚCIOŁA

Drewniany kościół w połowic XIX w. był już bardzo zniszczony i nie nadawał się do remontu. Ówczesny pleban Ks Jakub Janczy w r. 1876 powołał Komitet, który uznał potrzebę budowy nowego kościoła z twardego materiału, gdyż reperacja starego była już niemożliwa. Wystosowano pismo do Starostwa w Bochni i Kurii Biskupiej w Tarnowie o zgodę na budowę kościoła. Starosta bocheński wyznaczył termin rozprawy konkurencyjnej i wezwał zwierzchności gminne by wyznaczyły pełnomocników i zrobiły wykaz parafian opłacających podatek oraz właścicieli obszarów dworskich. Na rozprawie konkurencyjnej ustalono, że koszty budowy kościoła z cegły są zbyt wysokie i zaaprobowano budowę z miejscowego kamienia. Kościół wybudowano w 1895 r. Budowali go inż. Ludwik Kurkiewicz i majster murarski Tarczyński z Bochni.

Kościół posiada 3 nawy, główną i dwie boczne, w których znajdują się kaplice. Uporządkowaniem i wyposażeniem wnętrza zajął się w latach 1897-1904 Ks. dr Stanisław Dutkieucz. Ołtarze wielki i dwa boczne zostały wykonane w Tyrolu pracowni J. Reifessera. Ołtarz wielki fundował Feliks Lrrr:ćtowjcz dziedzic Łąkty Górnej, a dwa boczne parafianie.

W ołtarzu głównym znajduje się figura Serce Pana Jezusa, a nad ną figura św. Mikołaja patrona kościoła zakupiona w Tyrolu, po bokach zaś figury: św. Kazimierza i błogosławionego Szymona z Lipnicy. Przed wielkim ołtarzem 2 pilastry podtrzymują zabytkową tęczę ze starego kościoła z gotycką rzeźbą grupy. którą tworzą P. Jezus na Krzyżu oraz po bokach Matka Boska i św. Jan.

Przed głównym ołtarzem znajdują się bogato rzeźbione stalle z płaskorzeźbami świętych polskich dzieła Jakuba Juszczyka artysty rzeźbiarza, rodaka z Żegociny.

Obok umieszczona została rokokowa ambona z figurą św. Michała Archanioła, którą przeniesiono ze starego kościoła.

Na bocznych ścianach nawy głównej rozmieszczone są rzeźby Drogi Krzyżowej wykonane w pracowni Müllera w Monachium.

W ołtarzu bocznej kaplicy od strony wsch. znajduje się figura św. Józefa, a w kaplicy od strony zach., obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XVIII w. Natomiast na ścianach nawy głównej namalowano w latach 70-tych naszego stulecia, staraniem ks. Wojciecha Białasa, sceny z życia św. Mikołaja.

Na ścianie wsch. nawy głównej znajduje się bogato rzeźbiony ołtarz z figurą Matki Boskiej dzieło artysty Jakuba Juszczyka ufundowane przez Kaspra Parucha z Rozdziela w latach 1939-41. W nawie głównej poniżej ambony znajduje się zabytkowa chrzcielnica, a w zakrystii w szafie zabytkowej ornaty. W pierwszej zakrystii, tzw. tl babińcu tt na ścianie wisi metalowa tablica, na której przedstawione są podobizny proboszczów ks. J. Janczego, ks. St. Dutkiewicza, ks. A. Pawickicgo i ks. Jana Bacha wykonane przez artystę Jakuba Juszczyka. W kościele znajduje się kilka obrazów malowanych przez ks. A. Stachonia z Rozdziela.

Kościół poświęcił i odprawił w nim pierwszą Mszę św. w 1896 r. proboszcz Ks. Jakub Janczy.