PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

 

W każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne a na Mszy św. w sposób szczególny dziękujemy za dar Eucharystii, który jest nieocenionym darem pozostawionym nam przez Pana Jezusa.

Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest przypomnieniem tego, co świętujemy w Wielki Czwartek. Teologia liturgii przychodzi nam tutaj z pomocą i określa owo przypominanie jako anamnezę (gr. anamnesis – przypominać, czynić pamiątkę).

Słowo być może wydaje się trudne, ale chodzi tutaj o to, że za każdym razem, kiedy w liturgii coś wspominamy, to jednocześnie dana prawda lub konkretne wydarzenie uobecnia się między nami. Tym samym zbawcze dzieło Chrystusa jest kontynuowane w każdym miejscu i czasie. Sam Jezus daje nam wskazanie, mówiąc: „To czyńcie na moją pamiątkę (gr. anamnesin)!”.

W czwartek, poprzez anamnezę, uczestniczymy w Ostatniej Wieczerzy i z Jezusem wchodzimy na drogę Jego Męki. Na pierwszy plan wysuwają się tu dwa ważne wydarzenia: ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.

Dzień Eucharystii

Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem Eucharystii, a w związku z tym jest przede wszystkim czasem dziękczynienia. Dziękujemy w nim za największy z cudów, ale także za Kościół i to wszystko, co przyczynia się do naszego zbawienia.

W praktyce najlepszym uczczeniem tego dnia jest przyjęcie Komunii Świętej w duchu dziękczynienia za otrzymane dary. Przedłużając ten moment, warto poświęcić chwilę na adorację Najświętszego Sakramentu lub ofiarować Komunię za tych, którzy z różnych powodów nie mają dostępu do mszy świętej, a jest takich ludzi na świecie naprawdę dużo.

Wdzięczność za dar kapłaństwa

Nierozerwalnie z sakramentem Eucharystii związane jest kapłaństwo. Dzięki niemu msza święta została powierzona w ręce ludzi i może być sprawowana w każdym miejscu i czasie. Tylko poprzez kapłanów Chrystus może w pełni dawać siebie i przebywać wśród ludzi w swoich sakramentalnych znakach.

Pierwszy czwartek jest zatem także dniem wdzięczności za dar kapłaństwa, a co za tym idzie – modlitwy za kapłanów o wytrwanie w dobrym i godne sprawowanie świętych obrzędów.

To także czas modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele i tutaj, oprócz powołanych do kapłaństwa, uwzględnieni są wszyscy, którzy wspomagają Kościół i księży. Są nimi diakoni, osoby konsekrowane, szafarze Eucharystii i Liturgiczna Służba Ołtarza.

Warto w tym dniu podziękować Bogu za wszystkie te osoby, które pomagają nam na drodze do zbawienia i prosić o „nowych robotników, bo żniwo wielkie”.


NABOŻEŃSTWO PIERWSZEGO CZWARTKU


 1. PIEŚŃ: O Zbawcza Hostio….
 2. MODLITWA PAWŁA VI O POWOŁANIA

K: O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak, jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu Swoją ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu ludzi o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, aby, odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Kościoła oraz bliźnich potrzebujących pomocy i miłości.

W: Amen.

 1. WEZWANIA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

K: Panie Jezu, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni, prosimy Cię: Poślij robotników na żniwo Swoje.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

K: O Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał (J 15,16)” – błagamy Cię Panie:

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

K: O Jezu, któryś rzekł do uczniów swoich: „Wy jesteście światłem świata… Tak niechaj świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,14-16)” – błagamy Cię, Panie:

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

K: O Jezu, który powiedziałeś do uczniów: „Każdego, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i Ja przed Ojcem moim, który jest w niebie (Mt 10,32)” – błagamy Cię, Panie:

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

K: O Jezu, Tyś powiedział: „Kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za Mną, nie może być uczniem Moim (Mt 10,38)” – błagamy Cię, Panie:

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

K: O Jezu, który przed swoim Wniebowstąpieniem powiedziałeś do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody… a oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,1)” – błagamy Cię, Panie:

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

K: Módlmy się:

Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim Kościele, usłysz błaganie swojego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte, rozwinęło się i przyniosło obfity owoc. Przez Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Pośrednika, który żyje i króluje na wieki wieków.

W: Amen.

 1. PIEŚŃ: Barka…(1 i 2 zwrotka)

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,

Szukał ludzi, gotowych pójść za Nim,

By łowić serca słów Bożych prawdą.

Refr.: O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem.

Moim skarbem są ręce gotowe

Do pracy z Tobą i czyste serce.

 1. MODLITWA ZA KAPŁANÓW I O POWOŁANIA

K: O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, który dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowiłeś kapłaństwo i powiedziałeś do Apostołów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mt 9,37-38) – oto stajemy przed Tobą z gorącą prośbą i błagamy Ciebie: posyłaj godnych kapłanów do Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków wezwałeś do swej świętej służby, chętnie słuchali Twojego głosu i z całego serca za nim kroczyli. Strzeż ich od niebezpieczeństw duszy i ciała, udziel im ducha rady i napełnij ich świętą bojaźnią, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przykładem nauczali Lud Boży postępować drogą przykazań i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

 1. WEZWANIA O UPROSZENIE ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW

K: O, Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Tobie nasze modlitwy, prace i cierpienia za Twoich kapłanów, aby świętością życia rozszerzali Twoje Królestwo. Wołamy: Daj nam świętych kapłanów.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, zesłany z nieba na naszego Arcykapłana.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla zbawiennego głoszenia Twojej nauki.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej Ofiary Krzyżowej.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla zbawiennego udzielania nam świętych Sakramentów.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla odpuszczania nam grzechów w Sakramencie Pokuty.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla utwierdzania w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla wychowywania dzieci ku Twojej chwale.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla rozszerzania Twojego Królestwa.

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: Módlmy się:

Boże, który dla chwały swojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna Swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, * prosimy Cię, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy Swoich tajemnic, * pozostali zawsze wierni w spełnianiu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

 1. PIEŚŃ: Barka…(3 i 4 zwrotka)

3. Ty potrzebujesz mych dłoni,

Mego serca, młodego zapałem,

Mych kropli potu i samotności.

Refr.: O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

4. Dziś wyjedziemy już razem

Łowić serca na morzach dusz ludzkich

Twej prawdy siecią i słowem życia.

 1. MODLITWA ZA POLONIĘ ZAGRANICZNĄ

K: Panie Jezu, Pasterzu dusz, który przyszedłeś szukać i zbawiać wszystkich zaginionych, zlituj się nad braćmi naszymi za granicą. Daj im odczuć głód słowa Bożego oraz pragnienie życia w Tobie; i oni bowiem są Twoim ludem i niech Twoimi zostaną na wieki. Pozwól nam pójść do nich, rozbudzić w nich wiarę ojców i zgromadzić z wszystkich krańców ziemi w Domu Ojca. Spraw też, Panie, by braciom naszym za granicą nie zabrakło dobrych pasterzy, gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec. Tym zaś, którzy już są stróżami Twej Owczarni, daj silę znosić „ciężar dnia i spiekoty”. Matko Jezusa, Królowo Polonii Zagranicznej, i wszyscy święci, Polski Patronowie, wstawiajcie się przed Panem za nami i za braćmi naszymi.

W: Amen.

 1. LITANIA DO KRWI PRZENAJŚWIĘTSZEJ

K: Kyrie, elejson. W: Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

K: Chryste, usłysz nas. W: Chryste, wysłuchaj nas.

K: Ojcze z nieba, Boże. W: Zmiłuj się nad nami.

K: Synu, Odkupicielu świata, Boże.

K: Duchu Święty, Boże.

K: Święta Trójco, Jedyny Boże.

– Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego.

W: Wybaw nas.

– Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego.

– Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza.

– Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię.

– Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu.

– Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony.

– Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu.

– Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia.

– Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia.

– Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze.

– Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia.

– Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy.

– Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników.

– Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców.

– Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice.

– Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych.

– Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących.

– Krwi Chrystusa, pociecho płaczących.

– Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących.

– Krwi Chrystusa, otucho umierających.

– Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych.

– Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego.

– Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej.

– Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza.

K: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.

W: Przepuść nam, Panie.

K: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.

W: Wysłuchaj nas, Panie.

K: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.

W: Zmiłuj się nad nami.

K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

K: Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać ochrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

 1. Pod Twoją Obronę…
 2. PIEŚŃ: Przed tak wielkim sakramentem…
 3. MODLITWA CELEBRANSA:

K: Módlmy się:

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, * daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.